Apple đang phát triển màn hình thông minh

Apple đang phát triển màn hình thông minh để sử dụng như trung tâm điều khiển của smarthome.